Väjningsregler & väjningsplikt

Högerregeln

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger. Det är den vanligaste väjningsregeln och ska tillämpas i korsningar där inga andra anvisningar finns. Ibland sätts vägmärket Varning för vägkorsning upp för att uppmärksamma dig på att högerregeln gäller i korsningen.


Högerregeln ska även tillämpas när två fordon möts på öppna platser som till exempel ett torg, parkeringsområde eller liknande. Regeln gäller även cyklister och mopedister.


När gäller inte högerregeln?

 • I cirkulationsplatser.
 • Vid accelerationsfält.
 • Vid korsning med huvudled.
 • Vid korsning med fungerande trafiksignal.
 • Vid korsning där vägmärkena Stopplikt eller Väjningsplikt är uppsatta.
 • Där utfartsregeln gäller, till exempel när du kör ut från en parkeringsplats eller bensinstation.


Vägmärket Väjningsplikt

Där vägmärket Väjningsplikt är uppsatt har du väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen. När du närmar dig korsningen ska du sakta in i god tid för att visa fordon på korsande väg att du har väjningsplikt. Om det är dålig sikt i korsningen ska du ta det extra försiktigt.


Måste du stanna, ska du stanna så att du har bra sikt åt båda hållen. Finns det väjningslinje bör du stanna innan linjen.


Wiki Article Image


Stopplikt

Där vägmärket Stopplikt är uppsatt måste du stanna innan du kör in på vägen och du har även väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen. Även om det inte finns några andra fordon på vägen du kör in på, måste du alltid stanna när stopplikt gäller!


Var ska jag stanna?

Du ska stanna vid stopplinjen. Om det inte finns en stopplinje, eller om den inte syns, ska du stanna omedelbart innan du kör in på korsande väg.


Wiki Article Image


Flervägsstopp

I vissa olycksdrabbade korsningar har alla fordon i korsningen stopplikt, det kallas flervägsstopp. Den som först kommer till korsningen bör också först köra in i korsningen. Här är det viktigt att tydligt visa sina avsikter och söka ögonkontakt med andra förare för att undvika missförstånd.


Huvudled

På huvudled är det andra regler än högerregeln som gäller. Om du ska korsa en huvudled har du väjningsplikt mot alla fordon som kör på huvudleden, oavsett om de kommer från höger eller vänster. Detta gör att trafiken på huvudleden flyter bättre och inte störs av fordon som ska korsa vägen.


Wiki Article Image


Svängningsregeln

Svängningsregeln innebär att du, vid sväng i korsning, inte får hindra trafiken på den väg du svänger in på. Vid vänstersväng i korsning ska du även väja för mötande trafik.


Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du korsar eller kör ut från vissa områden. I dessa situationer gäller utfartsregeln:

 • När du kör ut från parkeringsplats, parkeringshus, bensinstation, fastighet eller liknande.
 • När du kör ut från en cykelbana, gångfartsområde, gågata, terräng eller vägren
 • När du korsar en gångbana eller cykelbana.
 • När du kör ut från en stig, ägoväg eller liknande utfart.


Bussregeln

Om du kör på en väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h eller lägre är du skyldig att lämna företräde åt en buss som blinkar för att köra ut från en hållplats. Om vägen har flera körfält gäller denna regel endast om du kör i det högra körfältet. Är hastighetsbegränsningen på vägen 60 km/h eller högre har du inte väjningsplikt.


När du kör förbi en buss som har stannat på en hållplats ska du alltid sänka hastigheten och vara bromsberedd. Det finns risk att en gående springer ut framför bussen.


Wiki Article Image


Blockeringsregeln

Blockeringsregeln innebär att du ska planera din körning och anpassa din hastighet så att du inte behöver stanna och blockera korsande trafik vid:

 • Korsningar
 • Övergångsställen
 • Cykelpassager


När du kör i tät trafik och det har bildats kö kan du behöva stanna ett flertal gånger. I en situation som denna är det viktigt att tänka på blockeringsregeln.


Accelerationsfält

Större vägar, som landsvägar och motorvägar, förses ofta med ett accelerationsfält för att underlätta påfarten. De fordon som kör i accelerationsfältet ska anpassa sin hastighet så att de kan köra in i en lucka utan att störa trafiken på vägen. Varken fordon på vägen eller fordon i accelerationsfältet har väjningsplikt, det är ett ömsesidigt samspel.


Cirkulationsplats

Vissa korsningar har ersatts med cirkulationsplatser för att öka framkomligheten och minska antalet olyckor. Du kan även använda en cirkulationsplats för att vända på ett säkert sätt. Kör då ett helt varv i cirkulationsplatsen och kom sedan tillbaka till samma väg, fast i motsatt riktning.


Wiki Article Image


När du kör in i en cirkulationsplats:

 1. Du har väjningsplikt mot fordon som redan befinner sig i cirkulationsplatsen.
 2. Om det inte finns skyltar som visar annat, ska du generellt placera ditt fordon i det högra körfältet om du ska svänga till höger eller rakt fram. Ska du till vänster ska du generellt placera ditt fordon i det vänstra körfältet.


När du kör ut ur en cirkulationsplats:

 1. Ha uppsikt bakåt och ge tecken innan du byter körfält.
 2. Använd höger blinkers för att visa din avsikt att lämna cirkulationsplatsen.
 3. Korsar du en cykelpassage ska du köra långsamt, var uppmärksam och lämna företräde för cyklister.