Faktabank / Guider

Vägmarkeringar

Mittlinje eller körfältslinje (A): Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning.

Kantlinje (B): Markeringen anger en körbanas yttre gräns.

Varningslinje (C): Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena.

Wiki Article Image

Ledlinje (A): Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar.

Cykelfältslinje (B): Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält.

Linje för fordon i linjetrafik med flera (C): Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält.

Wiki Article Image

Reversibelt körfält (A): Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.

Heldragen linje (B): Heldragen linje kan vara mittlinje, körfältslinje eller kantlinje. Generellt får du inte korsa en heldragen linje.

Spärrområde (C): Markeringen anger ett område där fordon inte får föras. Undantag: Om det behövs för att passera ett hinder på vägen eller om utrymmet i en korsning inte är tillräckligt.

Wiki Article Image

Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje (A): Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

Varningslinje och heldragen linje (B): Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

Mittlinje och varningslinje (C): Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.

Wiki Article Image

Stopplinje (A): Markeringen anger var ett fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal, eller ljussignal vid järnvägskorsning.

Väjningslinje (B): Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.

Övergångsställe (C): Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt.

Wiki Article Image

Cykelpassage eller cykelöverfart (A): Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart är uppsatt. Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med väjningslinje.

Farthinder (B): Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.

Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt (C): Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.

Wiki Article Image

Körfältspilar (A): Markeringen upplyser, för närmaste korsning, lämpligt körfält för fortsatt färd. Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar.

Körfältsbyte (B): Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske.

Förbud mot att stanna och parkera (C): Markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant.

Wiki Article Image

Förbud mot att parkera (A): Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant.

Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera (B): Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera.

Uppställningsplats (C): Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.

Wiki Article Image

Gång- och cykelpil (A): Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.

Cykel (B): Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.

Gående (C): Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

Wiki Article Image

Buss (A): Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.

Hastighet (B): Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.

Vägnummer (C): Markeringen upplyser om vägnummer.

Wiki Article Image

Ändamålsplats (A): Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.

Stopp (B): Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.

Rörelsehindrad (C): Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade.

Wiki Article Image

Information: Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link