Faktabank / Guider

Trafikens grundregler & begrepp

Grundregler

Vägtrafiken är en komplicerad miljö där det lätt kan uppstå missförstånd och olyckor. Det är ett ständigt samspel mellan trafikanter som befinner sig på vägen. För att detta samspel ska fungera finns en mängd olika regler och skyldigheter i trafiken. Alla dessa bygger på grundreglerna som är att:

 • Visa omsorg och varsamhet.
 • Inte störa eller hindra i onödan.
 • Visa hänsyn mot de som befinner sig på eller bor vid vägen.
 • Visa extra hänsyn till funktionshindrade, barn och äldre.

Sammanfattningsvis beskriver grundreglerna vilken anda som ska råda i trafiken.

Ett exempel på hur du följer grundreglerna är att inte använda bilens ljudsignal i situationer som inte kräver det. Ljudsignalen får endast användas när det behövs för att förhindra fara.

Wiki Article Image

Defensiv körning

För att samspelet i trafiken ska fungera är det viktigt att du planerar din körning och kör på ett tydligt och säkert sätt. Detta kallas för defensiv körning. Kör du defensivt håller din körning en lägre svårighetsgrad och det minskar risken för att du eller andra trafikanter överraskas.

Hur du tillämpar defensiv körning

 • Planera och ha god tid på dig.
 • Kör mjukt och bromsa i tid.
 • Ligg ett steg före.
 • Ta inga onödiga risker.
 • Ha god uppsikt både bakåt och framåt.
 • Ha goda säkerhetsmarginaler.

Anpassa hastigheten

En av de största anledningarna till olyckor är att förare har kört i för hög hastighet. För att minska riskerna i trafiken är det viktigt att du anpassar din hastighet till rådande förhållanden. När du ska bestämma vilken hastighet som är lämplig ska du ta hänsyn till trafikförhållande, väglag, bilens skick, bilens last och siktförhållande.

Det finns platser och förhållanden där olycksrisken är extra hög och där är du skyldig att hålla tillräckligt låg hastighet.

Till exempel:

 • I skarpa kurvor.
 • Vid olycksplats eller vägarbete.
 • Vid halt väglag.
 • Vid övergångsställe.
 • Vid nedsatt sikt på grund av mörker.
 • Inom tättbebyggt område.

Ibland kan det vara svårt att veta vilken hastighetsbegränsning som gäller om skyltar saknas, som hjälp finns det bashastigheter:

 • Inom tättbebyggt område (A): 50 km/h
 • Utanför tättbebyggt område (B): 70 km/h

Wiki Article Image

Vägens begrepp

Vägen delas in i tre delar:

 • Körbana är den del av vägen som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren.
 • Körfält är ett längsgående fält som vanligtvis anges med vägmarkering. Finns inga vägmarkeringar räknas det som ett körfält om det är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuligt fordon. Är körfältet tillräckligt brett för två fyrhjuliga fordon, räknas det som två körfält, trots att vägmarkering saknas.
 • Vägren är i första hand ett säkerhetsområde för gående, cyklister, LGF-förare och mopedister, men får även användas tillfälligt av andra fordon.

Wiki Article Image

Heldragen linje

Generellt får du inte korsa en heldragen linje. Inget av fordonets hjul får föras över linjen. Det finns däremot undantag när det är tillåtet att korsa linjen:

 • Om det behövs för att du ska kunna passera ett hinder på vägen.
 • Om utrymmet i en korsning inte är tillräckligt för ditt fordon.
 • Om det behövs i färd till eller från en fastighet eller motsvarande.
 • Om det finns en streckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen.
Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link