Faktabank / Guider

Stannande & parkering

Generella regler

 • Det är endast tillåtet att stanna eller parkera på höger sida av vägen i färdriktningen. Undantag: Om vägen är enkelriktad, eller om det finns ett järnvägs- eller spårvagnsspår på höger sida, får parkering ske på vänster sida av vägen.
 • Parkering och stannande ska ske så långt ifrån körbanans mitt som möjligt.
 • På parkeringsplatser för funktionshindrade får endast personer med särskilt tillstånd parkera. Saknar du tillstånd får du endast stanna på dessa platser för på- eller avstigning.

Wiki Article Image

 • Vid parkering längs en väg i mörker ska du ha parkerings- och baklyktorna tända så att andra trafikanter ser dig.
 • Du får inte parkera inom tjugo meter före eller fem meter efter en hållplats. Du får endast stanna inom detta område för av- och påstigning om det sker utan att hindra linjetrafiken.
 • Det är inte tillåtet att parkera eller stanna på en plats där du hindrar annan trafik eller utgör en fara för andra.

Platser där det är förbjudet att stanna eller parkera

 • Där skylten Förbud mot att stanna och parkera fordon gäller.
 • Där ditt fordon skymmer vägmärke eller trafiksignal.
 • I eller inom tio meter före och efter en korsning.
 • På eller inom tio meter före ett övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage, korsande cykelbana eller gångbana (detta gäller endast före, det är tillåtet att stanna/parkera direkt efter).
 • På eller i närheten av ett backkrön.
 • På motortrafikled och motorväg.
 • I eller i närheten av en kurva med skymd sikt.
 • I järnvägs- och spårkorsning.
 • I tunnel eller vägport.
 • I cirkulationsplats.
 • I körfält som är reserverat för linjetrafik.
 • På gångbana, cykelbana eller i cykelfält.
 • I spärrområde.
 • Där det finns en heldragen linje och avståndet mellan ditt fordon och linjen är mindre än tre meter. Undantag: Om det finns en streckad linje mellan fordonet och den heldragna linjen.
 • Vid gul heldragen linje på väg- eller trottoarkanten.

Tips för parkering

Det är viktigt att säkerställa att bilen inte kommer i rullning när du parkerat den. Dra därför åt parkeringsbromsen och lägg i en växel när du parkerat. Vid kallt, fuktigt väder ska du endast lägga i en växel eftersom parkeringsbromsen riskerar att frysa fast. Vid parkering i lutning kan du vrida hjulen för att motverka att bilen rullar ut i gatan. I uppförslutning ska du vrida ratten till vänster så att hjulen pekar mot gatan. I nedförslutning ska du vrida ratten till höger så att hjulen pekar mot trottoarkanten.

Vad räknas som parkering?

Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte räknas allt stannade som parkering, förutom om du stannar av följande orsaker:

 • För att trafiksituationen kräver det.
 • För att undvika fara.
 • För av- och påstigning av passagerare.
 • För av- och pålastning av gods.

Wiki Article Image

Om du till exempel stannar för att ringa ett samtal eller sms:a en kompis räknas det som att du parkerat ditt fordon.

Platser med parkeringsförbud

 • Där skylten Förbud mot att parkera fordon gäller.
 • På huvudled.
 • På plats som hindrar in- eller utfart till fastighet.
 • På en mötesplats utmärkt med vägmärket Mötesplats.
 • På körbanan utanför ett fordon (detta kallas dubbelparkering). Gäller ej utanför tvåhjuliga fordon som cykel, moped, motorcykel eller liknande.
 • Om något av dina hjul står utanför en parkeringsruta.
 • Så nära ett annat fordon att din bil blockerar fordonets utfart.
 • Om din bil blockerar för någon att komma in i sitt fordon.
 • Vid en gul streckad linje på väg- eller trottoarkanten.
 • Inom 30 meter före och efter en järnvägskorsning.

Skylt – Parkering

På parkeringsplatser där denna skylt är uppsatt får du parkera fritt i 24 timmar (om inte annat anges). Detta gäller alla dagar utom lördagar, söndagar, dag före helgdag och helgdag, då finns det ingen tidsgräns. Detta innebär att om du parkerar på en helgdag, börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag.

Wiki Article Image

Exempel

Parkerar du kl. 13.00 en vanlig måndag måste du hämta bilen senast kl. 13.00 på tisdagen.

Parkerar du kl. 13.00 en söndag måste du hämta bilen senast kl. 24.00 på måndagskvällen.

Parkerar du kl. 15.00 en fredag måste du hämta bilen senast kl. 24.00 på måndagskvällen. Avbryts 24-timmarsregeln börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag.

Tilläggstavla

Finns det en tilläggstavla med tidsangivelser under skylten Parkering gäller skylten under vissa tidpunkter på dygnet.

Hur du läser av en tilläggstavla med tidsangivelse:

Svarta eller vita siffror utan parentes är tidsangivelse för vardagar utom dagar före sön- eller helgdag, vanligtvis måndag – fredag.

Svarta eller vita siffror inom parentes är tidsangivelse för dagar före sön- och helgdag, vanligtvis lördag.

Röda siffror är tidsangivelse för sön- och helgdagar.

Wiki Article Image

Parkeringsskiva (P-skiva)

På många parkeringsplatser används parkeringsskiva för att tidsbegränsa parkering.

Hur du använder parkeringsskiva:

 1. Parkerar du inom tiden som anges av tilläggstavlan, ställer du in parkeringsskivan på närmast följande halvtimme efter din ankomsttid. Parkerar du innan tiden som anges på tilläggstavlan ställer du in parkeringsskivan på den tid då tidsbegränsningen börjar.
 2. Placera parkeringsskivan väl synlig under framrutan.

Datumparkering

Datumparkering innebär att det finns specifika parkeringsregler beroende på vilket datum det är. Detta parkeringssystem finns i vissa tätorter för att underlätta rengöring och snöröjning.

Datumregeln:

 • ojämna datum är det parkeringsförbud på sidor med ojämna husnummer.
 • jämna datum är det parkeringsförbud på sidor med jämna husnummer.

Wiki Article Image

Finns det en tilläggstavla med tidsangivelser gäller endast parkeringsförbudet under tiden som anges. Övrig tid får du parkera på båda sidor av gatan.

Wiki Article Image

Vid denna skylt får du inte parkera på dag med udda datum.

Wiki Article Image

Vid denna skylt får du inte parkera på dag med jämnt datum.

Parkeringsvakt

En parkeringsvakts huvudsakliga uppgift är att se till att parkeringsregler följs. Märker de att parkeringsregler bryts har de rätt att ge böter eller parkeringsanmärkningar.

Parkeringsvakter är anställda av kommunen och hjälper också till att öka framkomligheten och säkerheten i trafiken.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link