Faktabank / Guider

Motorväg & motortrafikled

Tillåtna fordon

Endast motordrivna fordon som är konstruerade för att köra minst 40 km/h, till exempel lastbil, bil och motorcykel får framföras på motorväg (A) och motortrafikled (B).

Wiki Article Image

Ej tillåtna:

 • Cyklister
 • Gående
 • Mopeder (även om de kan vara konstruerade att köra fortare än 40km/h)
 • Traktorer
 • Motorredskap. Undantag: Motorredskap klass I utformade som mobilkranar får framföras.

Tänk på att även påfarter räknas till motorvägen, vilket betyder att det inte är tillåtet att cykla eller gå på påfarter.

Regler för motorväg och motortrafikled

För att öka framkomligheten och minska risken för olyckor finns det specifika regler när du kör på motorväg eller motortrafikled:

 • Stanna och parkera: Generellt gäller förbud att parkera eller stanna. Det är endast tillåtet att stanna eller parkera vid skyltat Rastplats eller Parkering.
 • Backning: Det är inte tillåtet att backa. Om du missar en avfart kan du ta nästa avfart, vända och komma tillbaka.
 • Vändning: Det är inte tillåtet att vända. Det finns ibland möjlighet att vända på motorväg, men dessa platser får endast användas av till exempel poliser och väghållningsfordon. Om du vill vända ska du använda avfarter.
 • Nödstopp: Vid nödstopp, som till exempel motorhaveri, ska du placera bilen på vägrenen och sätta ut varningstriangel så att andra förare upptäcker dig i god tid.
 • Bogsering: Det är inte tillåtet att bogsera.
 • Vägren: Motorvägens vägren ska endast användas i nödsituationer, till exempel för att undvika en olycka.

Påfart till motorväg

På de flesta påfarter till motorvägar finns accelerationsfält. Detta är en sträcka där du ska accelerera så att du kommer upp i den hastighet som gäller på motorvägen, utan att störa den övriga trafiken. Blinka i god tid, anpassa din hastighet så att du kan köra in i en lucka och lämna accelerationsfältet så snart som möjligt.

Wiki Article Image

Vid påfarter med accelerationsfält har varken du eller trafiken på motorvägen väjningsplikt, det är ett ömsesidigt samspel. Även de fordon som kör på motorvägen ska anpassa sin hastighet för att underlätta din påfart. Om det finns möjlighet kan även fordon på motorvägen underlätta genom att byta till det vänstra körfältet.

Körning på motorväg och motortrafikled

Avstånd

Eftersom fordon färdas i höga hastigheter är det viktigt att du håller tillräckligt långt avstånd till framförvarande fordon. För att göra detta kan du använda dig av tresekundersregeln. När fordonet framför passerar till exempel ett vägmärke eller en kantstolpe ska det ta minst tre sekunder innan du själv passerar föremålet. Vid nedsatt sikt ska du öka avståndet för att undvika en olycka.

Om bakomvarande fordon kör väldigt nära dig ska du öka avståndet till framförvarande fordon, detta för att minska risken att behöva göra en kraftig inbromsning.

Körfältsbyte

När du ska byta körfält ska du se till att körfältsbytet kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter. Om två körfält går ihop till ett körfält gäller ett ömsesidigt samspel. Förare av fordon i båda körfälten ska anpassa sig till de nya förhållandena. Detsamma gäller ifall två körbanor övergår till en körbana.

Vattenplaning

Ju högre hastighet du färdas i, desto större är risken för vattenplaning. När du kör på motorväg eller motortrafikled ska du därför vara extra uppmärksam när det finns vatten på körbanan. Risken för vattenplaning ökar även om du kör med slitna däck. Tänk på att anpassa din hastighet efter däck och väglag.

Wiki Article Image

Trötthet

Eftersom körning på motorväg/motortrafikled kan bli lång och ensidig finns risk att du tappar koncentrationen och blir trött, speciellt på natten. Om du somnar vid ratten kan det leda till en allvarlig olycka. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på trötthetstecken. Känner du dig trött så kör av vid nästa avfart och ta en paus i körningen.

Avfart

När du ska svänga av vid en avfart ska du tidigt visa, med körriktningsvisaren, bakomvarande fordon att du tänker svänga av. Om det finns fordon bakom dig ska du inte sänka din hastighet förrän du befinner dig på avfarten.

Fartblindhet

När du kört i hög hastighet under en längre tid och sedan svänger in på en avfart är risken stor för fartblindhet. Fartblindhet handlar om att du underskattar hur snabbt du kör, det vill säga att det känns som du kör långsammare än vad du egentligen gör. Detta kan leda till att du har för hög fart i till exempel kurvor och korsningar.

2+1 väg

Vissa landsvägar och motortrafikleder byggs om till 2+1-vägar för att göra dem säkrare och minska antalet olyckor. Dessa vägar har två körfält i en riktning och ett körfält i den andra riktningen. Vilken sida av vägen som har två körfält växlar med jämna mellanrum.

Alla 2+1-vägar är inte motortrafikleder vilket gör att även cyklister, LGF-fordon och mopeder får framföras på vissa 2+1-vägar.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link