Faktabank / Guider

Landsväg

Vänstersväng

Vänstersväng på landsväg är ett av de mest riskfyllda och komplicerade momenten i trafiken. På grund av felbedömningar och höga hastigheter kan det inträffa svåra olyckor.

Wiki Article Image

Så här gör du:

 1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig.
 2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen intill vägens mittlinje.
 3. Bromsa mjukt i god tid så att bromslamporna tänds och bakomvarande trafik inte överraskas av att din hastighet sänks. Under inbromsningen ska du kontrollera trafiken bakom dig samtidigt som du kontrollerar att det inte kommer mötande fordon.
 4. Kan svängen utföras på ett trafiksäkert sätt, utför svängen.

Försök att anpassa din hastighet och inbromsning så att du slipper stanna innan vänstersvängen. Det är tillåtet att stanna, men det är riskfyllt eftersom du kan bli påkörd bakifrån. Om du måste stanna, se till att inte ha hjulen vridna. Ifall du blir påkörd bakifrån kommer du då att kastas in i mötande fordons körfält.

Om du utgör fara eller onödigt hinder för mötande eller bakomvarande fordon får du inte genomföra vänstersvängen. Om det är för mycket mötande eller bakomvarande trafik finns det andra alternativ:

 • Sväng höger, om möjligt, istället för den planerade vänstersvängen. Vänd på den anslutande vägen, kör tillbaka till korsningen och korsa landsvägen.
 • Är högersväng i korsningen inte möjlig, kör vidare och sväng av vid nästa högersväng. Vänd, kör tillbaka och gör en högersväng där du tänkte göra en vänstersväng.
 • Är det mycket bakomvarande trafik kan du placera bilen till höger innan vänstersvängen, eventuellt stanna, för att låta trafiken köra om. När de har passerat kan du i lugn och ro utföra vänstersvängen.

Den spanska svängen

Vid vissa olycksdrabbade vänstersvängar på landsväg finns en lösning som minskar antalet olyckor. Lösningen är den så kallade spanska svängen.

Wiki Article Image

I korsningar med den spanska svängen är det inte tillåtet att göra en vanlig, direkt vänstersväng. Det finns istället en avtagsväg till höger. Avtagsvägen svänger och kommer tillbaka så att du kan korsa landsvägen. På detta sätt slipper du utföra den riskfyllda vänstersvängen.

Högersväng

En högersväng på landsväg är inte lika riskfylld som en vänstersväng. Anledningen är att du, till skillnad från när du gör en vänstersväng, inte behöver korsa mötande trafiks körfält.

Så här gör du:

 1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig.
 2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen så långt till höger som möjligt. Finns det en vägren kan du använda den.
 3. Bromsa mjukt i god tid så att bromslamporna tänds och bakomvarande fordon inte överraskas av att din hastighet sänks.
 4. Utför svängen.

När du färdas i hög hastighet under en längre tid blir du lätt fartblind. Detta kan leda till att du underskattar din hastighet. Var därför försiktig så att du inte kommer in i högersvängen med för hög fart.

Avståndsbedömning

Många olyckor beror på att förare har hållit för kort avstånd till fordonet framför. Med hög hastighet och för kort avstånd hinner du inte stanna om fordonet framför gör en kraftig inbromsning. För att minska risken för kollision är det därför väldigt viktigt att du har tillräckligt med avstånd till framförvarande fordon. För att bedöma avståndet till bilen framför kan du använda dig av vägens kantstolpar. Mellan varje kantstolpe är det 50 meter.

Hur du avgör vilket avstånd du ska ha till fordonet framför

Tresekundersregeln handlar om att du ska ligga tre sekunder bakom framförvarande fordon. För att avgöra detta börjar du med att välja ett riktmärke, till exempel en skugga eller en kantstolpe. När fordonet framför dig passerar märket börjar du räkna sekunder. Tar det mindre än tre sekunder tills du passerar riktmärket ska du öka avståndet.

Wiki Article Image

Km/h till meter: Byt ut den hastighet du kör i till meter. Om du kör i 70 km/h ska du ha ett avstånd på minst 70 meter.

Viktigt! Dessa tumregler gäller vid bra väglag. Är förhållandena sämre ska du öka avståndet.

Möte på landsväg

På större landsvägar finns det ofta gott om utrymme för möte. Det enda du behöver tänka på är att hålla till höger och ha säkerhetsavstånd till mötande fordon.

På många mindre och smalare landsvägar kan det vara ont om plats för möte. Det är därför viktigt att du håller så långt till höger som möjligt. Detta är extra viktigt där sikten är skymd, till exempel vid backkrön och kurvor, eftersom du upptäcker mötande fordon senare. Var däremot uppmärksam på att det kan finnas gående i högerkanten.

För att underlätta möten på smala landsvägar finns det skyltade mötesplatser där vägen är breddad. Om du ser att du får möte längre fram och befinner dig vid en mötesplats ska du vänta vid mötesplatsen tills mötande fordon passerat.

Wiki Article Image

Stigningsfält

Vid längre branta backar kan större lastbilar få problem att hålla farten, vilket kan hindra den övriga trafiken. För att underlätta omkörningar och framkomlighet finns det därför i vissa backar ett extra körfält till vänster, vilket kallas för stigningsfält.

Vägren

Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen, och den ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande, utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara när du blir omkörd, vid nödstopp eller för att släppa fram snabbare trafik. När du sedan kör tillbaka in på körbanan ska du lämna företräde åt övriga fordon på vägen.

I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas, eftersom risken då är stor för kollision med gående och cyklister.

Enskild väg

En stor del av landsvägarna är små, krokiga och i dåligt skick. Dessa vägar är ofta enskilda vägar.

Om du svänger in på en enskild väg ska du vara beredd på att vägen kan vara liten, i dåligt skick och sakna vägmärken. Du kan inte heller vara säker på att den enskilda vägen är ansluten till en annan väg, den kan upphöra längre fram. Svänger du in på en enskild väg ska du därför ta det försiktigt och vara uppmärksam. Anpassa hastigheten och placera bilen så långt till höger som möjligt vid möte.

Viadukt

Enligt svensk lag måste alla viadukter som är under 4.5 meter i höjd vara utmärkta med sin höjd. Ska du köra igenom en viadukt och det saknas vägmärke som anger höjden kan du därför vara säker på att den är över 4.5 meter hög.

Långsamtgående fordon

Långsamtgående fordon är fordon som är konstruerade att köra i högst 45 km/h eller lägre. För att göra dig uppmärksam på dessa fordon måste fordonen markeras med en LGF-skylt när de färdas på allmänna vägar. Exempel på långsamtgående fordon är mopedbilar, släpfordon och motorredskap.

Wiki Article Image

Hästar

Hästar förekommer både på landsvägar och inom tätbebyggda områden. När du kör i närheten av hästar ska du visa hänsyn och undvika att skrämma hästen. Tänk därför på att:

 • Sänka hastigheten och köra lugnt.
 • Undvika kraftig acceleration.
 • Försöka att inte använda ljud- eller ljussignal.
 • Ha ett stort säkerhetsavstånd i sidled.

Plugga smart och klara teoriprovet

 • Alla körkortsfrågor från 2024
 • Hela körkortsboken som ljudbok och video
 • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link