Faktabank / Guider

Besiktning & registrering

Kontrollbesiktning

För att minska miljöfarliga utsläpp och antalet olyckor som beror på tekniska fel måste man, enligt lag, kontrollbesiktiga sin bil med jämna mellanrum.

Bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton ska besiktigas första gången inom 3 år. Därefter ska fordonet besiktigas inom 2 år och sedan var 14:e månad. Dessa regler för besiktning infördes i maj 2018.

Wiki Article Image

Körförbud

Din bil får automatiskt körförbud om du inte besiktigar den inom besiktningsperioden. Detta innebär att fordonet inte får användas förrän kontrollbesiktningen är gjord.

Flygande inspektion

En polisman eller en bilinspektör kan när som helst stanna dig ute på vägarna för att kontrollera ditt fordon, vilket kallas för en flygande inspektion.

Wiki Article Image

Upptäcks mindre brister på fordonet får föraren ett föreläggande att reparera fordonet. Fordonet måste därefter kontrolleras på Bilprovningen eller hos en ackrediterad verkstad.

Upptäcks allvarliga brister får fordonet körförbud. Detta innebär att fordonet måste bärgas från platsen.

Under en flygande inspektion kan polisen eller bilinspektören även kontrollera ditt körkort. Körkortet är den enda handlingen du måste ha med när du kör bil.

Registrering

Registreringsbevis

För alla fordon som är registrerade i Sverige finns ett registreringsbevis utfärdat. Detta dokument ska ses som en värdehandling och förvaras på en säker plats. Registreringsbeviset är uppdelat i två delar.

Del 1 innehåller tekniska och allmänna uppgifter om fordonet, uppgifter om ägaren eller den som använder fordonet, mått, vikter och vilka släpvagnar fordonet får dra. Del 1 används vid av- och påställning.

Del 2 innehåller uppgifter om vem som äger och vilka som tidigare har ägt fordonet. Del 2 används vid ägarbyte eller vid avregistrering.

Wiki Article Image

Ägarbyte

Vid ägarbyte av ett fordon ska både den gamla och den nya ägaren skicka in en anmälan om ägarbytet till Transportstyrelsen. Detta ska ske inom 10 dagar efter bytet.

Avställning

Ska du inte använda ditt fordon under en tid kan du ställa av fordonet. Avställning görs på Transportstyrelsens hemsida eller via skriftlig anmälan med hjälp av del 1 av registreringsbeviset. Under tiden ett fordon är avställt behöver du inte betala skatt och trafikförsäkring.

Viktig! Om ditt fordon får körförbud blir fordonet inte automatiskt avställt. Du måste alltid ställa av ditt fordon själv.

Ändring av fordon

Om du gör ändringar på ditt fordon så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer måste du registreringsbesiktiga fordonet inom en månad.

Montering av taklucka, byte av motor och import av fordon kräver registreringsbesiktning.

Plugga smart och klara teoriprovet

  • Alla körkortsfrågor från 2024
  • Hela körkortsboken som ljudbok och video
  • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link